English

Kancelarija

Kancelariju čini tim iskusnih advokata motivisanih da svojim klijentima pruže profesionalnu pravnu pomoć u skladu sa najvišim standardima Kodeksa profesionalne etike advokata.

Kancelarija se već 20 godina uspešno bavi zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred svim nadležnim sudovima, državnim organima i organizacijama u Republici Srbiji.

Cilj kancelarije je da dugogodišnje iskustvo članova tima iskoristi na način koji bi podrazumevao da na svaki zahtev naših klijenata – u primerenim rokovima i u svetlu važećih procesnih i materijalnih propisa kao i uz konsultovanje aktuelne prakse i relevantnih teorijskih stavova – odgovori preciznom pravnom analizom konkretnog slučaja i time svojim klijentima omogući donošenje prave odluke u njihovom najboljem interesu.

Advokati

Branko Tatić

Obrazovanje

 • "Karlovačka gimnazija", Sremski Karlovci
 • "Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu"
 • Položen Pravosudni ispit u Beogradu 1997. godine.

Usavršavanje

 • Specijalističke studije privrednog i građanskog prava Evropske unije na "Pravnom fakultetu - Univerziteta u Novom Sadu", 2001/2002 godina.
 • "The Duke-Geneva Institute in Transnational Law Summer" program u Ženevi, Švajcarska, 2002. godina.
 • "The Institute for International Law (Institute fur Internationals Recht) at the Ludwig Maximilian University" - "Law School Summer" u Minhenu, Nemačka, 2003. godina.

Radno iskustvo

 • Jul 1995. — decembar 1997. radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Đorđa Nedeljkova.
 • Januar 1998. godine započeo karijeru kao advokat.
 • Oktobar 2002. - novembar 2004. godine učestvuje u nastavi na predmetu Obligaciono pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu kao stručni saradnik.
 • Septembar 2014. godine – do danas predavač na Akademiji Advokatske komore Vojvodine.

Članstvo i dužnosti u strukovnoj organizaciji

 • Član Advokatske komore Vojvodine od 1995. godine.
 • Delegat u Skupštini Advokatske komore Vojvodine.
 • Član Veća predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine.

Vukašin Jovović

Obrazovanje

 • "Gimnazija Laza Kostić", Novi Sad
 • "Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu"
 • Master studije "Pravni fakultet — Univerzitet u Novom Sadu"
 • Položen Pravosudni ispit u Novom Sadu 2008. godine.

Usavršavnje

 • Seminari o pravima deteta, prestupništva mladih i postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u organizaciji Pravosudne akademije i Centra za prava deteta u UNICEF-a za Srbiju i Crnu Goru, 2010. godine – poseduje Sertifikat Pravosudne akademije Beograd kojim se potvrđuje posedovanje posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, kao i prestupništva mladih, koji omogućava zastupanje i odbranu maloletnih lica.

Radno iskustvo

 • Decembar 2006. - septembar 2009. godine radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Branka Tatića.
 • Oktobra 2009. godine započinje karijeru kao advokat.

Članstvo i dužnosti u strukovnoj organizaciji

 • Član Advokatske komore Vojvodine od 2006. godine.
 • Delegat u Skupštini Advokatske komore Vojvodine.
 • Predsednik Komisije za davanje mišljenja o profesionalnoj odgvornosti advokata.

Fokus kancelarije

Poslovanje kancelarije karakteriše zastupanje većeg broja domaćih i stranih privrednih društava iz različitih grana delatnosti, a naročito IT industrije, građevinarstva, poljoprivrede, i to u svim pravnim aspektima njihovog poslovanja, kao i zastupanje sportskih klubova, javnih preduzeća i udruženja građana u oblastima kulture, humanitarnog rada i potrošačkih prava.

Zastupanje pravnih lica podrazumeva pružanje pravne pomoći, a naročito u oblastima:

 • privrednog prava iz domena obligacija (davanje saveta i učestvovanje u svim fazama pregovaranja, kao i sačinjavanje svih vrsta ugovora u privredi, te zastupanje u postupcima pred nadležnim sudovima i arbitražama, po svim pravnim osnovima);
 • statusnog privrednog prava (osnivanje, akvizicije, učestvovanje u postupcima statusnih promena, likvidacije i stečaja);
 • poreskog prava (poreski aspekti poslovnih transakcija i zastupanje u postupcima pred nadležnim poreskim organima);
 • radnog prava (sačinjenje svih opštih i pojedinačnih pravnih akata koji regulišu radno-pravni status zaposlenih, te zastupanje u pred nadležnim sudovima i arbitražama).


Osnovni moto i pravac delovanja kancelarije je dugoročno praćanje rada i potreba naših klijenata, i to u svim pravnim aspektima njihovog poslovanja, te na taj način preventivno postupanje koje treba da obezbedi da do sudskih postupaka ne dodje.

Zastupanje pružamo i fizičkim licima u oblasti opšteg gradjanskog prava, a naročito obligacionog (uključujući sve vrste naknade štete), radnog, stvarnog, naslednog, kao i porodičnog prava, i to kako davanjem saveta i sačinjenjem svih vrsta privatno-pravnih isprava (ugovora, izjava, testamenata i sl.), tako i zastupanjem pred svim sudovima i državnim organima u Republici Srbiji, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Posedujemo sve potrebne stručne i tehničke resurse da zastupanje izvršimo efikasno, u zadatim rokovima, kao i uz redovno i potpuno informisanje klijenata o svim relevantnim okolnostima od kojih zavisi ostvarenje njihovih prava.

Maksima Gorkog br. 3
I sprat, stan br. 3
Poštanski fah 29
21120 Novi Sad, Srbija

Radno vreme: radnim danima od 8-16 časova

T: 021/456-092

info@abt.rs